In het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht wordt, moet de PO-sector vervanging van afwezigheid van medewerkers anders organiseren. Tangent gaat werken met schillen rondom een kern van personeel met een vast dienstverband, zodat via deze vorm gewerkt kan worden met vaste vervangers.
Een belangrijk nevenverschijnsel is dat de werkdruk op scholen verlicht wordt doordat de vaste vervanger deel uitmaakt van het team en de gebruiken van de school kent. Directeuren en teams werken het liefst met vaste vervangers op de scholen omdat ze de schoolorganisatie en de leerlingenpopulatie kennen. Bovendien vermindert de administratieve rompslop: geen mutaties voor vervangers, geen nieuwe VOG-aanvragen.
Tangent is bezig met het inrichten van een systeem van drie flexibele schillen, een A-, B- en C-schil, waarin alle vervangingswerkzaamheden (lang en incidenteel) en ook korttijdelijke vacatures worden ondergebracht.

Flexibele-schil

De A-schil is op schoolniveau en wordt gevormd door personen die een vast of tijdelijk dienstverband hebben bij Tangent en die als taak hebben korttijdelijke vervangingen te verrichten.
De B-schil functioneert op Tangent-niveau: de vervangingspool van Tangent. Medewerkers kunnen via mobiliteit in aanmerking komen voor een positie in de flexibele schil B (Vervangingspool Tangent) door hun belangstelling daarvoor kenbaar te maken. De flexibele schil is een plek binnen Tangent die staat voor een vaste relatie, belangrijk werk (goede vervanging leveren) en een gevarieerde baan. Medewerkers uit de B-schil hebben een vast of tijdelijk dienstverband bij Tangent.
De C-schil wordt gevormd door de vervangingspool T-Primair. Deze personen zijn niet in dienst van Tangent, maar komen in dienst op het moment dat er een langdurige vervangingsvraag is.
Voor de A-schil krijgt elke school op basis van vier indicatoren extra formatie toegekend, waarmee afwezigheid van korter dan een maand, en incidentele vacatures (losse dagen) moeten worden opgevangen.
De vorming van de B-schil komt tot stand op basis van gemiddeld voortschrijdend verzuimpercentage en een inschatting van het aantal personeelsleden dat met zwangerschapsverlof zal gaan.
In de B-schil wordt afwezigheid wegens ziekte tot één jaar opgevangen.
De formatie van de B-schil wordt per cluster aan een school toegevoegd. Er zijn vier clusters met elk ongeveer vier scholen. Personeelsleden die binnen de B-schil werken zijn benoemd in de vervangingspool van Tangent en worden in gezet binnen een van de clusters.
De C-schil, die gevormd wordt door de vervangingspool van T-Primair, wordt actief als er sprake is van langdurige afwezigheid van een personeelslid (langer dan 1 jaar). Deze schil moet heel flexibel van omvang zijn. Een vervanger krijgt een vervangingsbenoeming die in principe loopt tot de terugkeer van het zittend personeelslid.
Bij extreme omstandigheden (bijvoorbeeld een ernstige griepgolf) kan een school wellicht vervanging niet opvangen via de A-schil. In zo'n geval moet er bijgesprongen worden vanuit de B-schil, of zelfs vanuit de C-schil.

Door het op deze manier inrichten van een eigen vervanginssysteem investeert Tangent in de flexibele schil als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Dit levert diverse voordelen op. Scholen hebben te maken met vaste vervangers. Bij laag ziekteverzuim kunnen werknemers uit de A-schil op andere manieren worden ingezet binnen de scholen. De C-schil functioneert als kweekvijver. Er wordt geïnvesteerd in personeel. Er is minder administratieve last. Tangent wil bovendien zoveel mogelijk het toepassen van payrol-werkzaamheden vermijden: het is belangrijk om een vaste relatie met personeel te hebben.
Tangent heeft ervoor gekozen te investeren in kwaliteit en duurzame inzetbaarheid door op deze wijze de aanpak van vervangingen te regelen. Die kwaliteit komt voort uit het gegeven dat via deze vorm gewerkt kan worden met vaste vervangers. Investering in deze vervangers draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en aan het werkklimaat binnen de schoolgebouwen.