Tijdens de tweedaagse in maart 2015 hebben College van Bestuur en directies de elementen verzameld voor een nieuw Strategisch BeleidsPlan (SBP). In dit SBP worden de missie en visie van Stichting Tangent beschreven en zijn de ambities voor de komende vier jaar globaal uitgewerkt.
Na de zomervakantie is het SBP opgepakt en is gestart met een nadere uitwerking. Begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar kunnen zijn, zijn besproken. Hoe dan ook, het een en ander is verder uitgewerkt en is er een conceptversie opgesteld. Deze versie van het strategisch beleidsplan zal in de komende GMR vergadering besproken worden

In het concept Strategisch Beleidsplan tref je onder meer het volgende aan:

  • In 2019 zijn onze scholen professionele leergemeenschappen waar zelfbewuste kinderen en medewerkers, samen met ouders/verzorgers, werken aan ontwikkeling. De leergemeenschappen zijn spiegels van de leefomgeving en veranderingen in de samenleving. Dit is zichtbaar in het eigentijdse onderwijsaanbod en de leeromgeving. Persoonlijk eigenaarschap (ik) naast verbinding met elkaar (samen) zijn belangrijke waarden voor medewerkers en kinderen.
  • Eigenaarschap en verbinding zijn centrale elementen in onze leergemeenschappen. Wij verstaan onder eigenaarschap dat iedere medewerker en iedere leerling verantwoordelijkheid neemt (of leert te nemen) voor zijn of haar individuele bijdrage aan de school als gemeenschap. Ook verstaan wij hieronder dat daarnaast iedereen verantwoordelijkheid neemt (of leert te nemen) voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Tot slot betekent eigenaarschap dat wij verantwoordelijkheid nemen (of leren nemen) voor onze persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van de ander. Juist in verbinding met elkaar ontstaat leren.
  • Verbinding geven wij vorm in netwerken in en buiten onze scholen. Wij staan in contact met onze omgeving, zoeken onze omgeving op en gaan daarmee een relatie aan. De omgeving is onderdeel van onze leergemeenschap. Kinderen ervaren de uitdagingen en valkuilen. Spelenderwijs leren zij hiermee omgaan. Ook bieden wij door de aansluiting met de omgeving onze kinderen een doorlopende lijn in hun ontwikkeling.
  • Er is een eigentijds onderwijsaanbod: toekomstgerichte middelen en onderwijsmethodieken die passen bij de kinderen en de omgeving. De leeromgeving overstijgt klassen en lokalen, leren op de school en de relatie tussen kind en docent. De leergemeenschap strekt zich uit over de school en de omgeving en het leren van en met iedereen.
  • Onze scholen zijn professionele leergemeenschappen. In onze optiek zijn dit gemeenschappen waar een leerklimaat en leeromgeving gecreĆ«erd zijn die recht doen aan de belangen van onze leerlingen. Medewerkers beschikken hiertoe over benodigde kennis en een passende professionele houding. " 

Uiteraard is de tekst van het Strategisch Beleidsplan uitgebreider, en mondt het plan uit in een aantal ambities. Het is als eerste aan de GMR om een mening te vormen over het beleidsplan, waarna de Raad van Toezicht haar oordeel zal vellen. Op 1 januari 2016 zal het beleidsplan zijn bepaald.
Het SBP zal de basis zijn voor de schoolplannen die voor 1 augustus 2016 op iedere school opgesteld moeten gaan worden.