Personeels- en salarisadministratie

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het tijdig aanleveren van mutaties in de maand december die bestemd zijn voor onze personeels- en salarisadministratie.
Alle mutaties die betrekking hebben op het kalenderjaar 2015 dienen via Insite, per e-mail (of anders per post) uiterlijk vrijdag 11 december 2015 bij ons binnen te zijn.
In verband met de jaarovergang, de verstrekking van juiste jaaropgaven aan de medewerkers en de juiste gegevensaanlevering aan de Belastingdienst is het van groot belang dat ALLE mutaties met betrekking tot het kalenderjaar 2015 vóór de genoemde deadline op onze personeels- en salarisadministratie aanwezig zijn, zodat deze met het salaris van december verwerkt kunnen worden.

Financiële administratie

Facturen en declaraties die vóór 21 december digitaal door ons zijn ontvangen, zullen we z.s.m. verwerken en uiterlijk 23 december digitaal ter goedkeuring aanbieden.
De facturen die vóór 29 december 10:00 uur zijn goedgekeurd, worden op 29 december nog betaald.
Het is altijd belangrijk dat de facturen in Contempus z.s.m. na ontvangst van de melding 'U heeft facturen te verwerken' worden goedgekeurd, zodat deze worden opgenomen in de financiële administratie.
Het einde van het jaar betekent voor ons ook dat we voorbereidingen aan het treffen zijn met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van het Ministerie van OCW.
Graag ontvangen wij daarom van u de volgende stukken (voor zover u deze nog niet heeft aangeleverd): 

  • De afschriften, of een mutatieoverzicht, van alleen de lopende afdelingsrekeningen die niet onder Rabobank IJsseldelta vallen over 2015.
  • Uiterlijk in de 3e week van 2016 ontvangen we van diezelfde rekeningen z.s.m. het eerst afschrift van 2016 met daar op het saldo van 31-12-2015 vermeld.
    Van de Rabobankrekeningen die vallen onder de Rabobank IJsseldelta hoeft u geen afschriften of jaaroverzichten te verzenden.
  • Mutatieoverzicht van de contante kasuitgaven t/m 31-12-2015 met daarop aangegeven het kassaldo per 31-12-2015.
  • Facturen die ontvangen worden in 2016, maar nog betrekking hebben op 2015 (graag wekelijks aanleveren wat op school aanwezig is).
  • Overzicht medegebruik: heeft een andere school of een derde gebruik gemaakt van uw school in het jaar 2015? Zo ja, dan kunt u hiervoor kosten in rekening brengen. Graag ontvangen wij hiervan een overzicht met daarop de naam van de gebruiker en het bedrag dat u in rekening brengt. 
  • Overzicht kopieeropbrengsten: als een derde gebruik heeft gemaakt van uw kopieerapparaat in het jaar 2015, dan worden deze opbrengsten ten gunste van het jaar 2015 gebracht. Ook als de nota nog niet is betaald per 31-12-2015. Daarom ontvangen wij graag een opgave c.q. overzicht van u van de nog te ontvangen kopieeropbrengsten die betrekking hebben op 2015. 
  • Declaraties van uw personeelsleden en/of medewerkers inzake reiskosten en/of aankoop materialen die nog betrekking hebben op 2015.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!