Parwo-methode op d'n Hazennest

Na de enthousiasmerende Rekenhuis-cursussen werd besloten om een teamscholing aan te gaan onder begeleiding van het Rekenhuis, Lucy en Frans Moerlands. Dit mondde uit in een driejarig traject. Doelen waren:
• eigentijds onderwijs geven, 
• spelenderwijs eigen methode beter maken,
• verdiepen en verfijnen van Parwo-handelingsvaardigheid op leerkracht- en op bouwniveau,
• borging en implementatie.
Het is dus enerzijds inzetten op bewustwording en verandering van attitude ten opzichte van rekenonderwijs en vergroten van leerkrachtvaardigheden; anderzijds samen leren en leren van elkaar.
Het eerste jaar zijn we gestart met een gezamenlijke studiedag met uitleg en uitgangspunten van Parwo. Daarna volgden twee studiemomenten, waarin we in twee kleinere groepen werkten: de groepen 1-2-3-4 en 5-6-7-8. Op deze manier konden we beter aansluiten op niveau, leerstof en behoeften per bouw.
Het eerste jaar lag dus het accent op bewustwording, uitproberen (de leerkracht en kinderen in de rol van verzamelaar en onderzoeker) en vooral samen opgaan (leren van en met elkaar).
Een verzameling is het resultaat van nieuwsgierigheid en vormt aanleiding om verder te kijken en vragen te stellen.

Al snel bleek dat collega’s de methode gemakkelijker durfden los te laten; uitgaan van doelen van de methode, maar zelf keuze maken om lessen samen te voegen of één rekenonderdeel per les te behandelen. Ook instructie kreeg een kwaliteitsinjectie en we waren beter in staat tot differentiëren. (groepsplan rekenen) Er kwam beter inhoudelijk overleg in de leerjaren om gezamenlijk de inzichten vanuit Parwo een plaats te geven in ons rekenonderwijs in de groep.
Om hun eigen proces van persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke voortgang zichtbaar te maken, hebben alle collega’s - als afsluiting van het eerste jaar - in tweetallen een Powerpoint-presentatie gemaakt: het dozijntje Parwo. We zagen collega’s worstelen en stoeien met deze opdracht; het bracht discussies op gang, er werd overlegd en gemopperd over ICT. Maar het resultaat was overweldigend. Het bleek, dat iedereen goed kon weergeven welk proces men had doorgemaakt, waar men tegenaan was gelopen, wat de dilemma’s waren, welke keuzes er gemaakt moesten worden en vooral hoe er een stuk bewustwording tot stand kwam. We zitten zelf in een (verander)proces van ontwikkeling, wat nog niet af is. Het is doen, evalueren. Reflecteren en bijstellen.

We tonen enkele dozijntjes, want beelden zeggen meer dan woorden. Drie dozijntjes zijn uitgeprint op posterformaat en hangen bij ons in het schoolgebouw. Ook ouders krijgen zicht op onze manier van werken in het rekenonderwijs.

PARWO1 2

In jaar twee zijn de groepen 3-4-5 bezig met getalbegrip en volgen het project ‘Van goud tot geld’; het gaat om vergroten van het getalbegrip bij kinderen door handelend, onderzoekend actief bezig te zijn, van concreet naar abstract.
De groepen 6-7-8 sluiten dit schooljaar af met een themaweek Metriek; een week met aandacht voor handelend, onderzoekend en samenwerkend bezig te zijn met metriek. Open opdrachten van concreet handelend naar abstractie van sommen.

PARWO3 4

We komen nu in de (Parwo)rol van atleet; wie niet oefent en traint verliest de vaardigheid snel uit de vingers. Zoals in vele veranderprocessen verloopt de start enthousiast en is er sprake van een flow, welke we goed terugzagen in de dozijntjes.
En dan gaat het proces verder; de fase van verfijnen, verdiepen en oefenen van vaardigheden verloopt moeizamer. De atleet wil wel, maar rent wat minder hard.
We merken, dat we op dit moment in deze fase zitten.
We constateren dit en weten, dat we deze dip ombuigen naar een nieuw elan. Mooi verwoord in ‘we timmeren nog aan de (reken)weg’.

PARWO5 6

< Team d'n Hazennest >

 

logoParwo
 

Meer over PARWO...

PARWO staat voor 'Passend Reken-Wiskunde Onderwijs'
Het PARWO-project is in 2005 opgestart vanuit de samenwerking van het ontwerpbureau Edumat met SSOT(Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg). Het project richt zich op de ontwikkeling van eigentijds reken-/wiskundeonderwijs. Met name voor het primair onderwijs (regulier en speciaal), maar ook in het opleidingsonderwijs.
PARWO werkt nauw samen met het Fontys Rekencentrum en heeft diverse partners in de uitgeverswereld die helpen de PARWO ideeën praktisch vorm te geven. Op de Parwo-Yurls pagina's zijn de vruchten van deze samenwerking te vinden in de vorm van artikelen, lessuggesties, leservaringen, materialen, enz. De meeste pagina's zijn vrij toegankelijk. Een aantal zit achter een inlog en is bedoeld voor specifieke doelgroepen. De informatie is te bereiken via www.parwo.nl.