Nieuwe inzichten over Passend Onderwijs

Niet de inhoud, maar de centen leken de meeste aandacht te trekken. Iedereen zag het Zwaard van Damocles: als de samenwerkingsverbanden waarvan Tangent deel uitmaakt geen kans zouden zien de uitgaven terug te dringen, dreigde een financiële strop. Een kramp was het gevolg, met als resultaat: de samenwerkingsverbanden beschikken over een ongekende financiële reserve.
We gaan van de nood een deugd maken. De inhoudelijke ontwikkeling, de noodzakelijke deskundigheidsbevordering, gaat de boventoon voeren. De financiële middelen zijn immers aanwezig. We houden alles wat inmiddels ontwikkeld is en goed is in stand, maar gaan ook experimenteren en investeren.
Een trend lijkt zich te ontwikkelen: scholen in de wijk gaan elkaar versterken. Ieder gaat zijn eigen specialisme ontwikkelen en vult daardoor de naastgelegen school in de wijk aan. Alles is er op gericht minder kinderen voor onderwijs de wijk uit te laten gaan. De samenwerking binnen de wijk zal zich niet beperken tot scholen die tot dezelfde stichting behoren. Stichtingsgrenzen zullen worden overschreden. Het organisatieprincipe wordt de wijk.
In Udenhout is een voorschot genomen op deze zienswijze: twee Tangent-scholen en een Opmaat-school trekken met elkaar op. Basisschool Achthoeven organiseert voor alle leerlingen in Udenhout onderwijs dat eerder alleen op de Mytylschool in Tilburg werd aangeboden. Dat doet deze Tangent-school uiteraard in samenspraak met de Mytylschool en de ouders van de betrokken kinderen.

Dit wil niet zeggen dat SO en SBO niet (meer) noodzakelijk zijn, zo hebben we ervaren. Tangent-scholen moeten hun beperkingen kennen. De binnen SO/SBO gebundelde deskundigheid biedt meerwaarde voor kinderen die zeer specialistische en daarmee uitzonderlijke hulp nodig hebben. Tangent zoekt dan ook samenwerking met SO en SBO.

Het kan niet anders dan dat wij het komende jaar gestructureerd en intensief werken aan deskundigheidsbevordering van Tangent-medewerkers. Het gaat er om dat we met een groter gemak gedifferentieerd onderwijs kunnen aanbieden. Thuisnabij onderwijs dient voor een grotere groep kinderen te bestaan.

< Toon Godefrooij >