regenboog_gr_1.jpg

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. De aanvraag Stichting Tangent aan te wijzen als een ANBI is bij de Belastingdienst in behandeling.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een website een aantal vaste gegevens publiceren. Deze vindt u hieronder, met o.a. verwijzingen naar andere pagina's op onze website.

Naam en adres
Stichting Tangent
J. Asselbergsweg 80, 5026 RR Tilburg

RSIN
806815358

Doelstelling (statuten)
De stichting stelt zich ten doel:
op basis van samenwerking het doen geven en bevorderen van primair onderwijs op katholieke, protestants christelijke, openbare, algemeen bijzondere grondslag in onderscheidenlijke scholen voor rooms-katholiek, protestants-christelijk, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, alsmede in de vorm van een samenwerkingsschool, waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden.
De stichting geeft onderwijs op basis van respect voor de levensbeschouwing en maatschappelijke overtuiging van alle leerlingen, ouders, voogden of verzorgers van leerlingen en docenten, zodat de leerlingen op grond van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens de overtuiging van de ander binnen de samenleving kunnen functioneren en tot volle ontplooiing kunnen komen.
Naast goed onderwijs wordt zorg gedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van de leerlingen en worden de leerlingen in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid. Hier vindt u de volledige Statuten Tangent 2019.

Beleidsplan
Via deze link vindt u ons beleidsplan, of zoals wij het noemen: ons Koersplan.

Raad van toezicht
Dhr. M.C.M. (Martin) Staats (voorzitter)
Mevr. G.M.L. (Bea) Rombouts (lid)
Mevr. B.D. (Berit) Lindemann (lid)
Dhr. P.J.M. (Paul) Hellings (lid)
Mevr. J.C. (Jessica) Gerritse (lid)

College van bestuur
De heer M.A.F.H. (Marcel) van den Hoven (voorzitter)

Directeur bedrijfsvoering
De heer R.A.C.J.M. (Ruud) Gommers

Schooldirecteuren
03MK Bs Berkeloo: mevr. Marion Straalman
03WT JPS Kleine Akkers: mevr. Beppie Smit
06CS Obs De Wilschut: dhr. Martijn Schoormans
06CS01 AZS Prinsenbos: mevr. Kristel Borghs
06HK Bs De Mortel: dhr. René Los
06HW Bs St. Caecilia: dhr. Theo van Tilburg
06IA Bs De Cocon: mevr. Ingrid Voorn
06WT Bs Den Bijstere: dhr. Guus Moolhuijsen
06WC JPS De Kring: dhr. Barry Adriaens
07CJ JPS Rennevoirt: dhr. Roel Paridaans
09JP Bs De Regenboog: mevr. Petra Smit
09KK Bs De Wichelroede: dhr. Henri van der Velden
10EZ Bs De Lochtenbergh: dhr. Jan Timmers
10WH Bs De Vlashof: mevr. Fabiënne Smulders
11KC Bs Stelaertshoeve: dhr. Frank Storm
11VR Bs D’n Hazennest: dhr. Huub van Hal
15JU Bs Prins Bernhard: mevr. Emmy Hart

Organisatiestructuur
Via deze link wordt u verwezen naar het jaarverslag 2019. Op pagina 9 vindt u de interne organisatiestructuur.

Beloningsbeleid
De voorzitter Collega van Bestuur ontvangt een salaris volgens de CAO Bestuurders PO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding die niet boven de maximale vergoeding uitkomt volgens de Wet Normering Topinkomens voor Onderwijs. De personeelsleden ontvangen een salaris conform CAO-PO.

Jaarrekening
De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op onze website. Klik hier.