vlashof_gr_1.jpg

Inspraak is bij Tangent geregeld via Medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Daarnaast heeft de MR 'advies- en instemmingsrecht' over beleidsbeslissingen op schoolniveau.

De GMR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de scholen van Tangent. De GMR overlegt met het College van Bestuur over zaken die alle scholen van Tangent aangaan. Daarnaast heeft de GMR 'advies- en instemmingsrecht' over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur.
De vergaderstukken zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links.

Documenten GMR
Via deze link kunt u agenda's, besluiten en highlights van de GMR terugvinden.

Contact GMR
Voor contact met de GMR kunt u een e-mail sturen naar het algemene GMR-mailadres.

Meer over de GMR:
Meepraten, meedenken en meebeslissen over beleid
Waarom is het zo belangrijk dat ouders en personeel meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van Tangent? Om die vraag te kunnen beantwoorden kijken we eerst naar ons 'Palet' van Tangent. 
Tangent is een mooi kleurrijk palet van 16 scholen, ondersteund door een bestuursbureau. Maar Tangent is vooral een palet van heel veel mensen die zich elke dag weer met hart en ziel inzetten voor goed onderwijs: het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de medewerkers van het bestuursbureau en alle schoolleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteunenden en niet te vergeten: heel veel ouders. 

In dit filmpje kunt u zien wat de GMR doet.  
 
Als er zoveel mensen betrokken zijn, betekent dat er ook veel belangen zijn. Het doel, kort samengevat als “goed onderwijs voor onze kinderen in een omgeving die goed is voor de medewerkers”, is voor iedereen gelijk. Maar de manier om hier te komen, de keuzes en prioriteiten, kunnen per school of belanghebbenden verschillen. En daar komt medezeggenschap om de hoek kijken. Medezeggenschap zorgt dat er een evenwichtige afweging is tussen al deze belangen, dat de belangen echt meegewogen worden. 
 
Er gebeurt veel in het primair onderwijs. Er wordt vernieuwd, veranderd, verbouwd. Maar ook op het gebied van personeelsbeleid, werkdruk-verlaging en passend onderwijs zijn er veel ontwikkelingen. Waar we als GMR extra aandacht voor vragen is het op tijd betrekken en het goed informeren van belanghebbenden bij nieuw te ontwikkelen beleid en bij de besluiten. Zowel de medewerkers, de ouders als het College van Bestuur, en dus heel Tangent hebben hier profijt van. Dat maakt het GMR werk zinvol en leuk om te doen! 
 
Dit jaar wil de GMR beter zichtbaar te zijn voor onze achterban. Ook willen we meer aandacht te vragen voor het evalueren van nieuw beleid en zelf initiatief nemen richting het College van Bestuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ouderenbeleid of ziekteverzuimbeleid binnen Tangent. 
 
Wilt u op de hoogte blijven? Wij sturen direct na ons overleg met het College van Bestuur een korte samenvatting aan de Medezeggenschapsraden van de scholen en de directeuren. Als u ons een email stuurt kunnen we u toevoegen aan deze email-lijst. De agenda en notulen van de overleggen, inclusief de genomen besluiten, vindt u op de website van Tangent. 
 
Dat het belangrijk is en zin heeft staat vast, het gaat over ons allemaal.  
En niet onbelangrijk: wij hebben er zin in! 

Annemieke van Fessem  
Secretaris GMR Stichting Tangent  

De samenstelling van de GMR per 1 september 2019

Vacature - D’n Hazennest
Janneke Goris - Berkeloo
Ilse Buylinckx - Lochtenbergh
Manon van Mol - Rennevoirt
Nienke Meij - Regenboog

André Verhoof - Cocon
Margo Kuipers - Kleine Akkers
Rik Veekens - Wichelroede
Carolien Deliën - De Vlashof
Christel Swinkels - De Mortel

Vacature - Prins Bernhard
Gea Schaap - De Kring
Judith van Rosenau - Den Bijstere
Annemieke van Fessem - De Wildschut
Vacature - St.Caecilia
Lisanne Voorn - Stelaertshoeve