kleine-akkers_gr_1.jpg

Inspraak is bij Tangent geregeld via Medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Daarnaast heeft de MR 'advies- en instemmingsrecht' over beleidsbeslissingen op schoolniveau.

De GMR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de scholen van Tangent. De GMR overlegt met het College van Bestuur over zaken die alle scholen van Tangent aangaan. Daarnaast heeft de GMR 'advies- en instemmingsrecht' over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur.
De vergaderstukken zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links.

Documenten GMR
Agenda's
Besluiten

Contact GMR
Voor contact met de GMR kunt u een e-mail sturen naar het algemene GMR-mailadres.

Meer over de GMR:
Meepraten, meedenken en meebeslissen over beleid

Waarom is het zo belangrijk dat ouders en personeel meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van Tangent? Dat dit gebeurt binnen de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, wist u vast wel. En dat vanuit elke school één ouder of leerkracht hierin vertegenwoordigd is, is waarschijnlijk ook geen nieuws. Maar wie heeft er vanuit uw school zitting in de GMR? Lees meer...

Mededeling
Op 22 januari 2015 heeft de personeelsgeleding van de GMR van Tangent, op basis van artikel 23 lid P van het Reglement Medezeggenschap, instemming verleend inzake de keuze voor het Overlegmodel met betrekking tot invoering van de CAO PO 2014-2015.

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...