prinsenbos_gr_1.jpg

Sinds 1 augustus 2014 is er regelgeving voor toelating en verwijdering in het primair onderwijs. De wet maakt een onderscheid tussen 'opvoedkundige maatregelen' en 'ordemaatregelen'. Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school gelden, dan kan hierop worden gereageerd met een opvoedkundige maatregel of een ordemaatregel.

Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijk handelen. Dit betekent dat opvoedkundige maatregelen door de school aan een leerling kunnen worden opgelegd.

Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ook ordemaatregelen.  Omdat ordemaatregelen de rechtspositie van leerlingen raken, geldt dat uitsluitend het bevoegd gezag gerechtigd is tot het opleggen van een ordemaatregel.

In het protocol 'Schorsen en Verwijderen' worden de ordemaatregelen beschreven.

Downloaden: protocol Schorsen en verwijderen